Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

Testtől Lélekig Kft.
2023. július

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Testtől Lélekig Kft. (székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 51. 4. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01 09 396767  adószáma: 24887315-2-42) ismertesse Önnel az ultrarövidterapia.hu weboldala működtetésével, egyes programjaival, konzultációkkal, egyéb szolgáltatásaival és a hírlevelek küldésével kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A weboldala működéséhez, a szolgáltatások nyújtásához és a hírlevelek küldéséhez tapadó adatkezelések tekintetében a Testtől Lélekig Kft. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetősége: info@budalaszlo.hu.

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

 

 1. A www.ultrarovidterapia.hu weboldalon keresztül meghirdetett, a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozót képzésen való részvétel

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett, a felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, Fktv.) hatálya alá tartozó képzésein való részvétel biztosítása. Ennek keretében Adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatokat az Fktv. 21 § (1) előírásainak megfelelően gyűjti és kezeli:

 1. a) a képzésben részt vevő személy
 2. a) természetes személyazonosító adatait, (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, születési idő és anyja születési családi és utóneve),
 3. b) oktatási azonosító számát
 4. c) elektronikus levelezési címét,
 5. e) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.

 

 1. b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
 2. a) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 3. b) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével (a felnőttképzési jogviszony létrejötte, szünetelése, megszűnése, felmondása),
 4. c) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 5. d) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel

kapcsolatosak.

 

Az adatkezelő a fenti személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

Adatkezelő az Fktv. 16.-ának megfelelően az alábbi, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat vezeti és tárolja a képzés végétől számított nyolcadik év utolsó napjáig:

 1. a) a személyes jelenlétet igénylő kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, a személyes jelenlétet nem igénylő kontaktórás és nem kontaktórás foglalkozások esetében a jelenlétet, a képzési tevékenység teljesítését igazoló dokumentumokat,
 2. b) a képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,
 3. c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat.

 

Ezen túlmenően, Adatkezelő felhasználja és a képzés végét követő 5. év végéig tárolja a képzési szerződés megkötéséhez és a képzési díj számlázásához szükséges adatokat (lakcím, számlázási cím, képzés díj, fizetés módja, képzés részletei, stb.), a szerződés teljesítése során keletkezett adatokat (pl. felmondás. fizetési felszólítás), valamint a képzés folytatása, a tananyag elsajátítása során keletkezett személyes adatokat a GDPR 6. § (1) b) pontja alapján szerződés megkötése és teljesítése céljából.

Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján a képzés végét követő 8. év végéig tároljuk. 

 

Adatkezelő itt is felhívja a képzésre jelentkezők figyelmét, hogy a képzés során általuk készített anyagok, esettanulmányok, stb. nem tartalmazhatnak harmadik személyre vonatkozó személyes adatokat, vagy olyan adatot, amely alapján harmadik személy azonosítható lenne.

Tájékoztatjuk, hogy az adatok feldolgozása, tárolása kizárólag a képzési szerződésben és a felnőttképzési törvényben foglaltak teljesítése céljából történik. Az adatait a képzésre való jelentkezéskor, a képzési szerződésben Ön adja meg vagy a képzésben való részvétellel kapcsolatban az Adatkezelő rendelkezésére állnak. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.

 1. 2. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

Számunkra fontos az Ön személyes és üzleti adatainak biztonsága. Ennek érdekében az Adatkezelő által folytatott adatkezelések során adatokat csak titkosított csatornán keresztül kér be Öntől, minden adatforgalom és kommunikáció titkosított csatornán keresztül történik. Az átadott adatokat Adatkezelő a megfelelő biztonsági intézkedések betartása mellett tárolja, így gondoskodva arról, hogy esetleges biztonsági incidens kockázatát a minimálisra legyen. Csak olyan adat bekérése történik, ami ahhoz kell, hogy az adatkezelési célokat Adatkezelő megvalósíthassa.

Adatkezelő a kezelt adatokat szerződéses adatfeldolgozó partnerei, a Netlight Consulting Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft. (székhely: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/B 1. em. 9.) által biztosított informatikai rendszerben, a Tárhely.Eu Kft. (székhely: Budapest, 1097, Könyves Kálmán krt 12-14) által biztosított tárhelyen tárolja az Európai Unióban. Általános rendszertámogató működési tanácsadást Kanyó Gábor Ev. (6000 Kecskemét Horog utca 2.) szerződéses partnerünk nyújt.

A programokra jelentkezés során az Active Campaign szolgáltatást működtető JN Projects Inc. (USA, Delaware) adatfeldolgozóként támogatja Adatkezelőt, az adatok tárolása az Európai Unión kívül történik.

 

 1. Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az info@budalaszlo.hu email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között:

 1. hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
 2. tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
 3. bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
 4. kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
 5. kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
  1. a személyes adatokra már nincs szükség a 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése);
  2. Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. Ön tiltakozik a hírlevelek küldése ellen;
  4. adatai kezelése jogellenesen történt;

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 1. bizonyos esetekben kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk);
 2. kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
 3. tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők (21. cikk (2)-(3));
 4. tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1055, Budapest, Falk Miksa u. 9-11., ügyfelszolgalat@naih.hu)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén – azonosítást követően – legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

 

X

Elfelejtetted a jelszavadat?

Csatlakozz hozzánk!